Casele pot fi vândute fără certificat energetic

     Introducerea certificatului energetic începând cu ianuarie 2011 a iscat un conflict între Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri (AAEC) şi Uniunea Notarilor Publici din Ro­mâ­nia (UNPR). Auditorii acuză no­tarii că încalcă legislaţia naţională şi pe cea europeană atunci când permit vânzarea sau închirierea de imo­bi­le fără certificatul energetic, deşi în Legea 372/2005 nu există nicăieri cu­vântul obligativitate.

     Exprimarea este următoarea „certificatul este eli­be­rat proprietarului, iar proprietarul îl pune, după caz, la dispoziţia po­ten­ţia­lului cumpărător sau chiriaș”. Nici norma metodologică privind performanța energetică a clădirilor nu vine cu precizări suplimentare. „Pentru categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, certificatul se elaborea­ză prin grija proprietarului şi se pre­zintă la închirierea contractului de vân­zare-cumpărare, respectiv a contractului de închiriere.” Se pre­zintă, aceasta este formularea. Le­gea nu pre­vede nici o sancţiune, ceea ce ara­tă că prezentarea certificatului este prevăzută de legiuitor mai mult ca un act de informare a cum­părătorului, respectiv chiriaşului, de­cât ca o obli­gaţie.

     Reprezentanţii Asociaţiei Audito­rilor Energetici pentru Clădiri (AAEC) sunt deranjaţi de aceste in­ter­­pretări date de notari, care au ac­ceptat să încheie contracte de vân­zare sau de închiriere fără certifica­tul energetic dacă părţile implicate se înţeleg în acest fel. „Ne exprimăm profunda îngrijorare faţă de poziţia UNPR care a decis prin Hotărârea nr. 335/17.12.2010 să ignore legislaţia naţională şi, o dată cu ea, Directiva Europeană 2002/91/EU pe care o transpune”, susţine Emilia Cerna Mladin, preşedinte AAEC, într-un comunicat de presă.

     Uniu­nea Notarilor Publici din Ro­­mânia a emis Hotărârea nr. 335, ca­­re în articolul 2, alineatul 2 stipu­lea­ză că tranzacţia poate fi încheiată în cazul în care „cumpărătorul sau chi­­ria­şul, după caz, consimt să do­bân­dească proprietatea sau folosinţa imo­­bilului respectiv, pe riscul lor, asu­­mându­şi orice răspundere”. Aces­tă hotărâre i-a nemulţumit profund însă pe auditori, care spun că nu este normal ca toc­mai notarii, cei care solicită onorarii importante pentru asigurarea le­galităţii unei tran­zac­ţii, să ofere soluţii pentru încăl­ca­rea legilor. „Nu în­seamnă că dacă exis­tă o înţelegere între părţi orice le­ge poate fi în­căl­cată”, susţin audito­rii.

     Pe de altă parte, agenţii imobi­liari spun că introducerea certificatului energetic este inoportună pe o piaţă blocată, în care numărul vân­ză­ri­lor de locuinţe este foarte mic. Preţurile solicitate pentru un certificat energetic se învârt în jurul a 200 de euro pentru un apartament cu 2-3 camere, ceea ce este foarte mult, în condiţiile actuale. Cumpărătorul este fe­ricit să consimtă să renunţe la certi­ficatul energetic pentru că altfel vânzătorul îl obligă să-l plătească, sus­ţin agenţii imobiliari.

     În prezent, există 1.076 de auditori energetici, care sperau că în­ce­pând cu 1 ianuarie 2011, o dată cu in­­troducerea obligativității certifica­tului energetic, afacerile lor vor în­flori.

Lista Auditorilor atestati pana la data de 30 Septembrie 2010

Sursa : www.jurnalul.ro