Sisteme „verzi“ de încălzire, pe banii statului

   Sisteme „verzi“ de încălzire, pe banii statului

 

  Programul de inlocuire sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului  este susţinut de Administraţia Fondului pentru Mediu. Suma alocată programului provine din taxa pe poluare pentru autovehicule, conform OUG 50/21.04.2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule.

Scopul Programului – îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi
solului prin reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului şi a combustibililor fosili utilizaţi pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.
Unităţile administrativ-teritoriale pot depune proiecte de finanţare în
cadrul Programului pentru imobilele aflate în proprietatea sau administrarea lor ori pentru asociaţiile de proprietari/locatari cu personalitate juridică, care au sediul pe raza administrativă a respectivelor unităţi administrativ-teritoriale.
Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie să îndeplinească
următoarele criterii de eligibiliate: să nu înregistreze obligaţii de plată
restante la bugetul general consolidat; să deţină contribuţia proprie în
vederea implementării proiectului şi să aibă în administrare sau proprietate imobilul pe care urmează să se implementeze proiectul sau a încheiat un contrat de mandat.
Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finanţării Programului se face anual, în limita fondurilor stabilite cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotăråre de Guvern.
Pentru anul 2009, suma prevăzută pentru derularea Programului este de 310.000 mii de lei.
Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita finanţare pentru mai multe locaţii în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare.
Finanţarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din
cheltuielile eligibile ale proiectului.
Procentul de cheltuieli eligibile nefinanţat constituie contribuţia proprie a solicitantului şi este asigurată din surse financiare proprii.
Finanţarea se face eşalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a
contractului pentru finanţare şi pe măsura realizării proiectului.
Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia Fondului pentru Mediu, se acordă în procent de pånă la 80% din cheltuielile eligibile ale
proiectului. Consiliul Local va stabili cota de participare pentru
asociaţiile de proprietari/locatari.
Cuantumul finanţării variază pentru unităţile administrativ-teritoriale de la 500.000 de lei la 4.000.000 de lei, în funcţie de numărul de locuitori.

Documente necesare – Documentele necesare unităţilor administrativ-teritoriale pentru a participa la acest program sunt următoarele: cererea de finanţare; copia certificatului de înregistrare fiscală; copie după hotărårea Consiliului Local, Consiliului Judeţean şi acordul cu privire la contractarea finanţării; înscrisuri din care să rezulte că beneficiarul are în proprietate sau administrare imobilul în care se va monta sistemul de încălzire; aprobarea în Consiliul Local sau Consiliul Judeţean al studiului de fezabilitate; declaraţie pe proprie răspundere că sunt prevăzute în buget sumele necesare cofinanţării proiectelor de mediu; declaraţie pe proprie răspundere că vor include în dosarul achiziţiilor publice solicitările Administraţiei Fondului; studiul de fezabilitate care să cuprindă explicit: consumul lunar de apă rece şi apă caldă menajeră, certificat de documentele de plată şi numărul de utilizatori, exceptånd acorduri şi autorizaţii.
De asemenea, firmele care doresc să participe la licitaţiile pentru instalare trebuie să îndeplinească şi ele nişte condiţii: să fie persoană juridică şi obiectul de activitate principal sau secundar să corespundă grupei CAEN 432 – „Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii“; să aibă experienţă în domeniu; să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul general consolidat, Fondul pentru mediu; să nu fie insolvabil; să nu sponsorizeze activităţi cu efect negativ asupra mediului; să declare, prin reprezentantul său legal, că sistemele utilizate în cadrul instalaţiei sunt conforme cu standardele europene; să asigure o garanţie de 3 ani pentru sistemele de încălzire; să fie autorizat pentru comercializarea şi montajul echipamentelor; să aibă personal specializat; echipamentele şi instalaţiile sub regim ISCIR să fie însoţite de documentaţia solicitată de legile în vigoare.
Sumele neutilizate într-o sesiune vor fi folosite în următoarea sesiune.

sursa: www.curentul.ro