Convenția primarilor

Combaterea schimbărilor climatice este o prioritate pentru UE. Europa lucrează din greu pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, încurajând în același timp alte națiuni și regiuni să facă la fel. În același timp, UE este implicată în dezvoltarea unei strategii pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice care nu mai pot fi prevenite. Combaterea schimbările climatice importă un cost, dar a nu face nimic va fi mult mai costisitor pe termen lung. Mai mult decât atât, investițiile în tehnologiile verzi şi reducerea emisiilor vor crea, de asemenea, locuri de muncă şi vor stimula economia.

Convenția Primarilor pe scurt –

După adoptarea în 2008 a pachetului legislativ al Uniunii Europene privind clima şi energia, Comisia Europeană a lansat Convenția primarilor pentru a susține şi sprijini eforturile depuse de autoritățile locale în punerea în aplicare a politicilor privind energia durabilă. Într-adevăr, structurile de guvernanţă locale deţin un rol crucial în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, cu atât mai mult cu cât 80% din consumul de energie şi emisiile de CO2 sunt asociate cu activităţile urbane.

Având în vedere caracteristicile sale unice – singura mişcare de acest tip care mobilizează actori locali şi regionali în jurul îndeplinirii obiectivelor UE – Convenţia primarilor a fost descrisă de instituţiile europene ca fiind un model excepţional de guvernanţă pe mai multe niveluri.  Pentru a traduce angajamentul lor politic în măsuri şi proiecte concrete, semnatarii Convenţiei se angajează să elaboreze un inventar de referinţă al emisiilor şi să transmită, în maximum un an de la semnare, un plan de acţiune privind energia durabilă care să descrie acţiunile cheie pe care aceştia planifică să le implementeze.

Dincolo de economiile de energie, rezultatele acțiunilor semnatarilor sunt multiple:
– crearea de locuri de muncă calificate şi stabile care nu depind de delocalizare;
– un mediu înconjurător şi o calitate a vieţii mai sănătoase;
– competitivitate economică crescută şi independenţă energetică mai mare.

Aceste acţiuni servesc drept exemplu pentru ceilalţi, îndeosebi prin referinţele la „Standardele de excelenţă”, o bază de date de bune practici transmise de semnatarii Convenţiei. Catalogul planurilor de acţiune privind energia durabilă constituie o altă sursă de inspiraţie, deoarece prezintă pe scurt obiectivele ambiţioase stabilite de alţi semnatari şi măsurile cheie pe care aceştia le-au identificat în vederea îndeplinirii obiectivelor.

Convenţia primarilor este deschisă tuturor autorităţilor locale constituite în mod democratic cu/din reprezentanţi aleşi, de orice mărime şi oricare ar fi stadiul implementării politicilor acestora privind energia şi clima.

Pentru a participa la această mişcare care se dezvoltă din ce în ce mai mult, autorităţile trebuie să urmeze următorul proces:

– Iniţiativa Convenţia Primarilor este prezentată Consiliului Local municipal;
– Consiliul Local municipal adoptă în mod official Convenţia Primarilor şi îl autorizează pe    primar (sau un reprezentant al Consiliului) să semneze formularul de adeziune şi Convenţia;
– Consiliul Municipal informează Comisia Europeană în legatură cu decizia sa;
– Consiliul Municipal primeşte o confirmare electronic care conţine informaţii privind viitoarele  etape.

Autorităţile locale pot semna Convenţia primarilor oricând, deoarece nu există un termen limită. Ceremoniile Convenţiei primarilor sunt organizate anual cu participarea unui număr mare de primari care beneficiază de vizibilitate la nivel internaţional printr-o semnătură publică. Semnatarii Convenţiei primarilor găsesc motive numeroase de a participa la mişcare, printre care:

– susţinerea unei declaraţii publice de angajament suplimentar pentru reducerea CO2;
– crearea sau consolidarea dinamicii privind reducerea CO2 în teritoriul lor;
– beneficiază de încurajarea şi de exemplele celorlalţi pionieri;
– împărtăşirea cu ceilalţi a expertizei dobândite în teritoriul lor;
– publicitatea făcută teritoriului lor pentru pionierat;
– beneficiază de susţinere şi de sprijin european;
– calificarea pentru finanţarea disponibilă semnatarilor Convenţiei;
– publicarea realizărilor lor pe site-ul web al Convenţiei.

Deşi un număr din ce în ce mai mare de municipalităţi îşi manifestă voinţa politică de a participa la Convenţie, acestea nu au întotdeauna resursele financiare şi tehnice necesare pentru a-şi respecta angajamentele. Din acest motiv, un statut special în cadrul Convenţiei a fost acordat administraţiilor publice şi reţelelor care au capacitatea de a acorda asistenţă semnatarilor în atingerea scopurilor lor ambiţioase.

Coordonatorii Convențieiinclusiv provinciile, regiunile şi autorităţile naţionale oferă semnatarilor îndrumare strategică şi sprijin financiar şi tehnic.

Reţeaua autorităţilor locale, cunoscută şi ca suporteri ai Convenţiei, se angajează să maximizeze impactul iniţiativei prin activităţi promoţionale, legături cu membrii acesteia şi platforme de schimb de experienţă.

  Din partea Oficiului pentru Convenția Primarilor:

Oficiul pentru Convenţia primarilor (CoMO), gestionat de un consorţiu de reţele ce reprezintă autorităţile locale şi regionale, acordă zilnic semnatarilor şi facilitatorilor Convenţiei asistenţă pentru promovare şi asistenţă tehnică şi administrativă.

Din partea Centrului Comun de Cercetare

În cooperare cu CoMO, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene acordă semnatarilor Convenţiei asistenţă privind chestiunile ştiinţifice şi tehnice, în principal, în ceea ce priveşte inventarele emisiilor şi planurile de acţiune.

Semnatarii beneficiază de îndrumare de-a lungul procesului prin intermediul unei serii de instrumente şi metodologii care au fost dezvoltate în cooperare cu CoMO.

  Din partea instituțiilor UE

Pe lângă sprijinul oferit de Comisia Europeană, Convenţia beneficiază de sprijin instituţional deplin şi din partea Comitetului Regiunilor, care a sprijinit iniţiativa încă de la început, din partea Parlamentului European, unde au fost găzduite primele două ceremonii de semnare, precum şi din partea Băncii Europene de Investiţii care acordă asistenţă autorităţilor locale în eliberarea potenţialului lor de investiţii.

Crearea structurilor administrative adecvate

Pentru a asigura succesul Convenţiei primarilor în cadrul autorităţii locale, structurile administrative interne trebuie să fie adaptate şi optimizate. Trebuie să se desemneze departamente specifice cu competenţe corespunzătoare, precum şi resurse financiare şi umane suficiente dedicate implementării angajamentelor prevăzute de Convenţia primarilor. Conceperea unei politici privind energia durabilă este un proces dificil şi de durată care trebuie să fie planificat în mod sistematic şi gestionat în mod continuu. Acesta necesită colaborare şi coordonare între diferitele departamente din cadrul administraţiei locale, cum sunt departamentele responsabile cu protecţia mediului, utilizarea terenurilor şi amenajarea teritoriului, afaceri economice şi sociale, clădiri şi gestionarea infrastructurii, mobilitate şi transport, buget şi finanţe, achiziţii publice etc. Este esenţial ca gestionarea energiei durabile să fie integrată în celelalte acţiuni şi iniţiative ale departamentelor relevante din cadrul municipalităţii şi trebuie să vă asiguraţi că aceasta devine parte integrantă a planificării globale efectuate de autoritatea locală.

    Elaborarea inventarului de referinţă al emisiilor şi a planului de acţiuni privind energia durabilă împreună cu părțile interesate şi cetățenii

 Elaborarea unui inventar de referinţă al emisiilor sau a unui plan de acţiune privind energia durabilă (PAED) necesită resurse importante. Municipalitatea, în special dacă are dimensiuni reduse, s-ar putea să nu dispună de capacităţile umane/financiare şi expertiza tehnică necesare pentru a transforma ambiţiile în realitate. Cu toate acestea, cu asistenţă din partea provinciei/regiunii sau a asociaţiilor existente ,de autorităţi locale sau regionale, astfel de eforturi pot fi realizate în comun şi se pot crea sinergii. Sfaturi diverse privind toate aspectele legate de energie precum şi asistenţă tehnică utilă în elaborarea PAED-ului pot fi acordate şi de agenţia de energie locală şi/sau regională (în cazul în care există una în zona d-voastră).

Obţinerea sprijinului din partea părţilor interesate şi a cetăţenilor.

 Implicarea cetăţenilor reprezintă, de asemenea, un factor cheie în stimularea schimburilor comportamentale. Din angajamentul asumat în calitate de semnatar al Convenţiei fac parte şi mobilizarea şi implicarea cetăţenilor în întregul proces. Strategiile de informare, comunicare, sensibilizare, motivare şi coordonare reprezintă un ingredient esenţial al succesului d-voastră!

Consumul de energie şi emisiile de CO2 la nivel local depind de mai mulţi factori:
– structura economică;
– nivelul activităţii economice;
– populaţie, densitate;
– caracteristicile clădirilor;
– utilizarea şi nivelul de dezvoltare a diverselor moduri de transport;
– atitudinea cetăţenilor;
– climă etc.

Anumiţi factori pot fi influenţaţi pe termen scurt (de exemplu, atitudinea cetăţenilor) în timp ce alţii pot fi influenţaţi doar pe termen mediu sau lung (performanţa energetică a clădirilor). Este util să se înţeleagă influenţa acestor parametri, modul în care aceştia variază în timp, precum şi să se identifice cei asupra cărora poate acţiona autoritatea locală (pe termen scurt, mediu şi lung).

Inventarul de referință al emisiilor (BEI) cuantifică cantităţile emisiilor de CO2 (sau de echivalent CO2) datorate consumului de energie în teritoriul semnatarului Convenţiei. Acesta identifică principalele surse ale emisiilor de CO2 şi potenţialul de reducere a acestora.

IRE reprezintă punctul de plecare pentru elaborarea PAED-ului, deoarece oferă informaţii privind natura sectoarelor emiţătoare de CO2 şi permite astfel selectarea acţiunilor corespunzătoare.

  Implementarea planului d-voastră de acțiune privind energia durabilă

Implementarea planului de acţiune privind energia durabilă (PAED) va lua în mod sigur cel mai mult timp şi necesită, de asemenea, eforturi şi mijloace financiare. Pe durata fazei de implementare, este esenţial să se asigure o comunicare bună atât internă, cât şi externă. Organizarea „Zilelor locale ale energiei” poate fi o bună ocazie de a-i informa şi implica pe cetăţeni în proces prin intermediul unor expoziţii, tururi cu ghid, campanii specifice etc. Aceasta asigură un sprijin puternic pentru întregul proces de implementare a PAED şi contribuie şi la sensibilizare şi schimbarea comportamentală.

Notă: Mai mult de 3500 localități din Europa, cu peste 155,0 milioane locuitori şi-au exprimat interesul de a semna Convenţia Primarilor.