“Intelligent Energy-Europe”

Finanțare europeană pentru programe
“Intelligent  Energy – Europe”
Scopul politicii energetice a Uniunii Europene este asigurarea de rezerve sigure și ieftine de energie, rezerve care nu sunt un pericol pentru sănătate și mediu..
Programul Energie Inteligenta pentru Europa își propune sa sprijine dezvoltarea continua in domeniul energiei. Inițial, Tratatele fondatoare ale Comunităților Europene nu prevedeau o politica energetica comunitara.
 Începutul procesului de construcție a Europei a însemnat înființarea unui cadru instituțional pentru cărbune si energie atomica:
– în 1951, Comunitatea Europeana a Cărbunelui si Otelului (CECO), Tratat care a expirat pe 31 decembrie 2002;
– în 1957, Comunitatea Europeana pentru Energie Atomica (Euratom).
   Tratatele succesive nu au creat o baza legala specifica pentru politica energetica comunitara, principiile de baza fiind cele stabilite de Euratom si de câteva prevederi din cadrul capitolelor “piața interna” si “mediu”.
   Acum UE se confrunta cu numeroase provocări: dezvoltarea surselor de energie reinnoibile, liberalizarea piețelor de gaz si electricitate, reducerea dependenței energetice a UE si garanții privind siguranța nucleara.
   Confruntata cu aceste noi provocări in domeniul energetic, cu dependenta de petrolul importat din regiuni instabile politic, UE a luat masuri pentru a garanta securitatea livrarilor si a redefinit prioritățile in relația cu energia nucleara, luând in considerare riscul de accidente si depozitarea reziduurilor, ca si promovarea unei dezvoltari durabile.
   Prin  programul de acțiune 2003-2006 “Energie Inteligenta pentru Europa”(EIE), Comisia propune accelerarea sprijinului european pentru programele de energie reinnoibila si eficienta energetica, in același timp cu redirectarea acțiunilor internaționale către aceste doua priorități.
   Programul EIE isi propune sa sprijine dezvoltarea continua in domeniul energiei, prin contribuția sa la atingerea unor obiective ca siguranța furnizării energiei, competitivitate si protecția mediului. In sens mai larg, EIE are in vedere sa contribuie la creșterea transparentei, coerentei si complementarității acțiunilor si masurilor luate in domeniul energetic, realizându-se in acest fel legături eficiente cu actiuni intreprinse in cadrul altor politici ale Comunității si Statelor Membre.
    Acest program este structurat in patru domenii de actiune:
   SAVE: având ca obiectiv îmbunătățirea eficientei energetice si utilizarea rațională a energiei, cu precădere in industrie si constructii;
   ALTENER: având ca obiectiv promovarea surselor noi de energie pentru productia centralizata si descentralizata de electricitate si căldură si integrarea acesteia in sistemele energetice si de mediu locale;
   STEER: având ca obiectiv sprijinirea initiativelor referitoare la aspecte legate de energie in transporturi, diversificarea tipurilor de combustibili, combustibili regenerabili (bio-combustibili) si eficienta energetica in transport;
   COOPENER: sprijină inițiativele legate de promovarea surselor regenerabile de energie si eficientei energetice in tarile in curs de dezvoltare, in special in cadrul cooperării comunitare cu state din Asia, Africa, America Latina si Pacific.
    Ce tipuri de activități pot fi finanțate?
– promovarea dezvoltării continue in domeniul energiei, a securității distribuției in cadrul Pieței interne, a competitivității si protecției mediului;
– crearea, extinderea si reorganizarea structurilor si instrumentelor necesare unei dezvoltări continue in domeniul energiei;
– promovarea sistemelor si a echipamentelor durabile de furnizare a energiei;
– dezvoltarea structurilor de informare, educare si pregătire profesionala;
– monitorizarea implementării si a impactului inițiativelor Uniunii in acest domeniu, precum si a masurilor de sprijin;
– evaluarea impactului acțiunilor si proiectelor finantate in cadrul acestui program.
    Patru tipuri diferite de acțiuni beneficiază de finanțare nerambursabila in cadrul acestui program:
1. Acțiuni Generale:
– întărirea capacității instituționale;
– cooperarea actorilor de pe piața energiei;
– activități de promovare, educație si instruire;
– acțiuni pilot de transformare a pieței energetice;
– analize pentru pregătirea de standarde, politici si reglementari in acest domeniu.
* nivelul maxim al finanțării nerambursabile este de 50% din costul total al proiectului propus.
2. Sprijin pentru crearea de noi agenții locale si regionale responsabile cu managementul energiei
* nivelul maxim al finanțării nerambursabile este de 50% din costul total al proiectului propus .
3. Sprijin Specific pentru Evenimente, suma maxima care poate fi acordata este de 40.000 euro si nu poate reprezenta mai mult de 50% din costurile totale ale proiectului propus.
4. Acțiuni desfășurate în comun de Statele Membre și alte tari participante la acest program.
   Sunt eligibile si vor fi finanțate in proporție de 100% numai costurile adiționale care rezulta din coordonarea activităților, precum si alte cheltuieli necesare pentru a conferi acțiunilor de acest tip o dimensiune europeana.